+ មូលហេតុអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវបង្កើតគេហទំព័រ? - ទំនុកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនលោកអ្នក - គ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកជំនាញ IT - បង្កើតអតិថិជនបន្ថែម (ជួនកាលគាត់រកយើងឃើញតាម Google, etc) - បង្អួតស្នាដៃ ផលិតផល និងសេវាកម្មលោកអ្នក - បង្ហាញថាអាជីវកម្មយើងមិនមែនរាយរង - អោយអតិថិជនស្វែងយល់ពីភាពជាអជីពរបស់យើង - ងាយស្រួលបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ - អាចគ្រប់គ្រងស្តុក (បើត្រូវការ) - អាចគ្រប់គ្រងការលក់ )បើត្រូវការ) ------ តើលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មតូចធំ មានបញ្ហាជាមួយការបង្កើតគេហទំព័រសំរាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមែនទេ? SME Cambodia សូមបង្ហាញសេវាកម្ម Web Page Design ដល់ជំនួញដល់លោកអ្នក...

Read more