ផ្តល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុកដោយឥតគិតថ្លៃ និងរបាយការណ៍លក់ ។ ទទួលបានតម្លៃពិសេសលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាខេត្តក្រុង ។ ចូលអានលម្អិតអំពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ! ក្រុមហ៊ុនជួយទូទាត់លុយជូនដោយសុវត្ថិភាពពេលប្រគល់ទំនិញជូនអតិថិជន ។ មានគេជួយលក់ផលិតផលបន្តបើសិនជាអ្នកមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកចែកចាយបន្ត (ឬបោះដុំ) ។ ទទួលបាន Facebook Boost Post ដោយឥតគិតថ្លៃលើផេកប៊ៀលប៊ក់ និងគេហទំព័រធំៗចំនួនប្រាំទៀត ។ ផ្តល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអតិថិជន Customer Relationship Management (CRM) ។ ផ្តល់ជូនកម្មវិធី Chatbot ( Auto reply Facebook comment and inbox ) ។ ផ្តល់ជូន Domain Name មួយដោយឥតគិតថ្លៃ និង វែបសាយសម្រាប់លក់អនឡាញ (ប្រចាំឆ្នាំ $15) ។ ទទួលបាន...

Read more

PUBLIC EMERGENCY CONTACTS Tourist Police - Phnom Penh (012942484) Tourist Police - Siem Reap (012402424) Police - Phnom Penh (117) Fire Police Phnom Penh (118 / 011997296) Calmette Ambulance - (119 / 023724891 / 023426948 / 012 912 947 / 016...

Read more

▪ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ▪ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ▪ Internet ល្បឿនលឿន និង មិនរអាក់រអួលញឹកញាប់ ▪ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងទឹកក្តៅ ▪ ប្រអប់សំបុត្រ ▪ សម្អាតផ្ទះ និងអាគារផ្សេងៗ ▪ បាញ់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត ▪ លៀងកញ្ចក់ និងបិទកញ្ចក់អារគារតូចធំ ▪ បណ្តាញ ទឹក & ភ្លើង ▪ បូបលូ ▪ រើផ្ទះ

Read more

+ មូលហេតុអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវបង្កើតគេហទំព័រ? - ទំនុកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនលោកអ្នក - គ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកជំនាញ IT - បង្កើតអតិថិជនបន្ថែម (ជួនកាលគាត់រកយើងឃើញតាម Google, etc) - បង្អួតស្នាដៃ ផលិតផល និងសេវាកម្មលោកអ្នក - បង្ហាញថាអាជីវកម្មយើងមិនមែនរាយរង - អោយអតិថិជនស្វែងយល់ពីភាពជាអជីពរបស់យើង - ងាយស្រួលបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ - អាចគ្រប់គ្រងស្តុក (បើត្រូវការ) - អាចគ្រប់គ្រងការលក់ )បើត្រូវការ) ------ តើលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មតូចធំ មានបញ្ហាជាមួយការបង្កើតគេហទំព័រសំរាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមែនទេ? SME Cambodia សូមបង្ហាញសេវាកម្ម Web Page Design ដល់ជំនួញដល់លោកអ្នក...

Read more